Tak, jeśli nasz dochód pochodzi z dywidend amerykańskich spółek, odsetek amerykańskich obligacji państwowych lub odsetek z pożyczek na rzecz amerykańskich obywateli przebywających w USA wtedy mamy obowiązek zapłacić tzw. withholding tax do IRS.

Zwykle, jeśli posiadamy nasze papiery wartościowe na koncie brokerskim, wtedy ten podatek zostanie odliczony automatycznie przez niego, my nie musimy nic nigdzie zgłaszać

Ile wynosi podatek u źródła?

Domyślna stawka wynosi 30%, jednak umowy o unikaniu podwójnego podatkowania z poszczególnymi krajami mogą definiować niższe stawki. Umowa z Polską definiuje następujące stawki:

  • Wypłaty z dywidend: 15%
  • Odsetki (w szczególności z obligacji państwowych): 5%
  • Odsetki w niektórych przypadkach: 15%

Czyli zapłacę podatek dwa razy, najpierw podatek u źródła a potem podatek kapitałowy w Polsce?

Nie! Przeciwdziała temu umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli podatek u źródła, wtedy powinieneś to zgłosić do Urzędu Skarbowego i twoja stawka podatku dochodowego zostanie odpowiednio pomniejszona

Przykład: polski obywatel otrzymał dywidendę w wysokości 1000 USD, przy wypłacie z konta brokerskiego Interactive Brokers z dywidendy spółki notowanej na NASDAQ pobrano podatek w wysokości 15%, podatek kapitałowy w Polsce wynosi 19%, dlatego po odliczeniu amerykańskiego podatku do opłacenia zostanie jedynie różnica czyli 4%

Dywidenda z amerykańskiej spółki, czym jest?

Mowa o dywidendach ze wszystkich spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Jeśli przykładowo posiadamy akcje Coca-Cola HBC AG notowane na London Stock Exchange wtedy withholding tax nas nie dotyczy!

Fragment ze strony internetowej IRS:

Nonresident aliens are generally subject to U.S. income tax only on their U.S. source income. They are subject to two different tax rates, one for effectively connected income, and one for fixed or determinable, annual, or periodic (FDAP) income.

Effectively connected income (ECI) is earned in the U.S. from the operation of a business in the U.S., as well as personal service income earned in the U.S. (such as wages or self-employment income). It is taxed for a nonresident at the same graduated rates as for a U.S. person.

FDAP income is passive income such as interest, dividends, rents or royalties. This income is taxed at a flat 30% rate unless a tax treaty specifies a lower rate.

Nonresident aliens must file and pay any tax due using Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return.

Fragment umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi z 2013 na temat dywidend:

ARTYKUŁ 10 DYWIDENDY l.

Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże takie dywidendy mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli nie określono inaczej, podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli rzeczywistym beneficjentem jest spółka, która posiada bezpośrednio co najmniej 10 procent prawa głosu w spółce wypłacającej dywidendy;

b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Fragment umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi z 2013 na temat odsetek:

Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Definicja odsetek według tej umowy:

Określenie „odsetki” użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych hipoteką i zarówno zawierających bądź nie prawo do udziału w zyskach osiąganych przez dłużnika, a w szczególności dochody z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami lub nagrodami związanymi z takim papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi, jak również jakikolwiek inny dochód, który zgodnie z prawem podatkowym Umawiającego się Państwa, w którym dochód powstaje, został zrównany z dochodem z pożyczki pieniężnej. Dochodu, o którym mowa w artykule 10 (Dywidendy) oraz opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty, nie uważa się za odsetki dla celów niniejszej Konwencji.

Stawka 15% w przypadkach gdy wypłacane odsetki są uzależnione od przychodu, zysku i innych danych dłużnika:

odsetki wypłacane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, których wysokość została określona w odniesieniu do wysokości przychodu, sprzedaży, dochodu, zysku lub innych przepływów pieniężnych dłużnika lub osoby powiązanej z dłużnikiem, jakiejkolwiek zmiany w wartości jakiegokolwiek mienia należącego do dłużnika lub osoby powiązanej z dłużnikiem, lub jakiejkolwiek dywidendy, wypłaty ze spółki osobowej 15 lub podobnej płatności dokonanej przez dłużnika lub osobę powiązaną z dłużnikiem i wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty brutto tych odsetek;

Funkcja komentarzy jest wyłączona.